Regulamin - Instytut zdrowia i urody Yasumi

Yasumi znaczy relaks
Przejdź do treści

Regulamin

Regulamin Karta Upominkowa- warunki umowy sprzedaży:
Dotyk Piękna Instytut Zdrowia i Urody Yasumi w Malborku ul. Daleka 125
Data: 01.07.2018
Regulamin zawiera:
I.     DEFINICJE
II.     ZASADY KORZYSTANIA Z DOTYKU PIĘKNA
III.     ZOBOWIĄZANIA Instytutu Zdrowia i Urody Yasumi
IV.     ZOBOWIĄZANIA KUPUJĄCEGO
V.     ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA
VII.     ZAKUPY ONLINE
VIII.     PODSTAWIENIA KOŃCOWE

I. DEFINICJE
Instytut Zdrowia i Urody Yasumi – Alfa Jan Majewski 82-200 Malbork, ul. Daleka 125, NIP 876-020-17-60, Regon 220861571 Numer telefonu: 55 272 55 33; 605 866 833 - zwany dalej Yasumi
E-mail: recepcja@spamalbork.pl Godziny otwarcia: Pon – sob 10.00-20.00
Numer rachunku: Multi Bank PL 92 1140 2017 0000 4402 0544 3991
Personel – osoby występujące w imieniu Instytutu Zdrowia i Urody Yasumi.
Dotyk Piękna – karta upominkowa ważna 3-miesiące od dnia zakupu
Kupujący – każdy podmiot który dokonał zakupów Dotyku Piękna w Instytucie Zdrowia i Urody Yasumi
Użytkownik – osoba fizyczna, która otrzymała Dotyk Piękna od Kupującego
Usługi – zabiegi oferowane w Yasumi
Towary – wszelkie artykuły kosmetyczne i towary sprzedawane w Yasumi.
Karnet – seria lub pakiet zabiegów.
Strona www – strona www.spamalbork.pl na której można dokonać zakupów.
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia powodujące zawarcie Umowy pomiędzy Yasumi, a Kupującym

II. Zasady korzystania z Dotyku Piękna i rezarwacji wizyty
1. Dotyk Piękna może być realizowany w Yasumi wyłącznie po jego opłaceniu.
2. Dotykiem Piękna nie można płacić za inną Kartę Podarunkową.
3. Yasumi przyjmuje do realizacji wyłącznie Dotyki Piękna nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.
4. Dotyk Piękna realizowany jest wyłącznie w Instytucie Zdrowia i Urody Yasumi w Malborku ul. Daleka 125.
5. Przy zakupach, gdy wartość świadczonej usługi lub otrzymywanego towaru jest wyższa niż aktualna wartość Dotyku Piękna, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką lub kartą.
6. Nabywca lub Użytkownik mogą posługiwać się Dotykiem Piękna wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do Dotyku Piękna.

III. ZOBOWIĄZANIA Instytutu Zdrowia i Urody Yasumi
1. Yasumi zobowiązuje się do ciągłej sprzedaży i realizacji Dotyków Piękna.
2. Yasumi zobowiązuje się do przekazania Kupującemu Dotyku Piękna o wartości zamówionej przez Kupującego. Przekazanie Kupującemu zakupionego Dotyku Piękna może być dokonane w Yasumi (82-200 Malbork, ul. Daleka 125) lub za dodatkową opłata za pośrednictwem poczty Polskiej lub kuriera
3. Realizacja Dotyku Piękna polega na nabywaniu za jej równowartość towarów i usług oferowanych przez Yasumi, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Dotyk Piękna nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Kupującemu, za wyjątkiem sytuacji określonej w P. 7. 3. 1
5. Realizacja Dotyku Piękna będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Dotyku Piękna w sposób nieuprawniony.
6. Personel nie posiada obowiązku legitymowania (potwierdzenia tożsamości) Użytkownika, a tym bardziej Kupującego.
7. Yasumi nie ponosi odpowiedzialności za Dotyki Piękna, które zostały utracone lub uszkodzone po ich przekazaniu Nabywcy.
8. Kupującemu oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Yasumi z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Dotyku Piękna.
9. Dotyk Piękna jest ważny przez okres 3 (trzech) miesięcy, od daty jego zakupu.
10. Dotyk Piękna jest realizowany tylko w okresie jego ważności.
11. Yasumi SPA Instytut ma prawo odmówić realizacji Dotyku Piękna w następujących przypadkach:
a) Upłyną termin ważności Dotyku Piękna (ważność 1 rok od jego zakupu),
b) Brak środków na Dotyku Piękna,
c) Uszkodzenia Dotyku Piękna w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Dotyku Piękna, w innych przypadkach niezawinionych przez Yasumi,
d) Zgubiono Dotyk Piękna, nawet jeśli zostanie okazany dowód zakupu.
12. Yasumi ma obowiązek okazać niniejszy regulamin na wyraźne żądanie Kupującego lub Użytkownika.
13. Yasumi zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Yasumi i udostępnieniu w Instytutcie Zdrowia i Urody Yasumi oraz na stronie www.spamalbork.pl

IV. ZOBOWIĄZANIA KUPUJĄCEGO
1. Kupującemu przysługuje prawo do przekazania Podarunku Piękna Użytkownikowi.
2. Kupujący zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości Dotyku Piękna, określonej przy zakupie.
3. Kupujący może być jednocześnie Użytkownikiem Podarunku Piękna.
3. Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu utraty (np. kradzieży) lub zniszczenia Podarunku Piękna, nawet po okazaniu dowodu zakupu.
4. Kupujący otrzymuje dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub Faktury VAT, który powinien zachować go do czasu zrealizowania Dotyku Piękna.
5. Kupujący wraz z otrzymaniem Podarunku Piękna oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, akceptuje całą treść i będzie go przestrzegał.

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu utraty (np. kradzieży) lub zniszczenia Podarunku Piękna, nawet po okazaniu dowodu zakupu.
2. W przypadku Usługi, Użytkownik zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu w Yasumi dowolną drogą tzn. telefonicznie pod numerem 55 272 55 33; 605 866 833, korzystając z aplikacji na www.spamalbork.pl lub osobiście, podając nr. Dotyku Piękna
3. Użytkownik jest zobowiązany przed realizacją wizyty, okazać Dotyk Piękna.
4. Jeżeli użytkownik dokonał rezerwacji, a nie stawił się we wcześniej wybranym terminie, a tym samym nie poinformował o tym fakcie Personelu Instytutu na 24 godziny przed planowaną wizytą, DOTYK PIĘKNA UZNAJE SIĘ W ZA WYKORZYSTANY.
5. Yasumi przyjmuje do realizacji Dotyki Piękna tylko wtedy, gdy nie są one uszkodzone i posiadają wszystkie zabezpieczenia w nienaruszonym stanie.
6. W przypadku gdy wartość zakupionych usług lub towarów jest niższa od wartość Dotyku Piękna, użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty.
7. W przypadku gdy wartość zakupionych usług lub towarów przekracza wartość Dotyku Piękna, użytkownik jest zobowiązany dopłacić różnice w gotówce lub Kartą.
8. W przypadku kiedy Użytkownik chce przekazać Dotyk Piękna innej osobie, zmieniając dane na Dotyku Piękna - Yasumi doliczy opłatę w wysokości 30zł za ponowny nadruk i zmiany systemowe. Kwota ta na życzenie Użytkownika zostanie pobrana z Podarunku Piękna lub rozliczona osobnym paragonem.
9. Użytkownik wraz z otrzymaniem Dotyku Piękna oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, akceptuje całą treść i będzie go przestrzegał.

VI. REKLAMACJE
1. Nabywca w chwili wydania Dotyku Piękna otrzymuje od Wydawcy:
paragon fiskalny lub fakturę vat, potwierdzającą nabycie Dotyku Piękna odpowiedniej wartości.
2. Zarówno paragon fiskalny i faktura vat potwierdzają dokonanie zakupu i wartość Dotyku Piękna
3. Użytkownik ma prawo w każdym czasie sprawdzenia aktualnej wartości Dotyku Piękna. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w Yasumi SPA Instytut lub pod numerem telefonu 55 272 55 33.
4. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów i usług przy użyciu Dotyku Piękna będą rozpatrywane przez Yasumi w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
5. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w Yasumi w godzinach ich otwarcia lub listownie na adres biura Wydawcy: 82-200 Malbork, ul. Daleka 125 z dopiskiem "Dotyk Piękna - reklamacja", także e-mailem na adres: recepcja@spamalbork.pl.
6. Podstawą uznania reklamacji jest okazanie dowodu zakupu w postaci paragonu lub faktury Vat.

VII. ZAKUPY ONLINE
1. Wymagania techniczne – do dokonywania zakupów na stronie www niezbędne są:
Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką typu Chrome, Firefox, Internet Explorer lub inna.
Aktywne konto poczty elektronicznej e-mail
Yasumi nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia tym przerwy w funkcjonowaniu strony www spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony www z infrastrukturą Kupującego.
Przeglądanie strony www nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez Kupującego na Dotyki Piękna online możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Dotyku Piękna.
Ceny podawane na stronie www są podawane w polskich złotych.
2. Zasady składania Zamówienia i dostawy
W celu złożenia Zamówienia należy:
1. Wejść na stronę www.spamalbork i kliknąć w zakładkę Dotyk Piękna
2. Wypełnić formularz zamówienia Dotyku Piękna
3. Wybrać wartość zamawianego Dotyku Piękna (Istnieje możliwość dokupienia ozdobnego kartonika. Dotyki piękna od wartości 500 zł wzwyż dostawa pod wskazany adres gratis).
4. Wybrać sposób odbioru/dostawy Dotyku Piękna
5. Opłacić Zamówienie
6. Podarunek piękna będzie gotowy do odbioru osobistego pod adresem Yasumi SPA Instytut 82-200 Malbork, ul. Daleka 125 lub zostanie dostarczony inną wybraną metodą.
3. Prawo odstąpienia od umowy
1. W przypadku zakupu Dotyku Piękna za pośrednictwem sklepu internetowego www.spamalbork.pl Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu Dotyku Piękna w terminie 14 dni od dnia jej odbioru, pod warunkiem, że Dotyk Piękna jest nieuszkodzony, a środki zakumulowane na karcie nie zostały wydane w całości lub części przed upływem w/w 14-dniowego terminu. W przypadku, gdy środki zostały użyte choćby częściowo, prawo odstąpienia od umowy nabycia Dotyku Piękna w żadnej innej formie nie przysługują. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupujący może wysłać na adres e-mail recepcja@spamalbork.pl do 14 dni od dnia zakupu.
2. Zwrot bonu następuje poprzez odesłanie go drogą pocztową wraz ze stosownym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, doręczonym przy dostawie, (lub pobranym ze strony www) nie później niż w ciągu 14 dni od dnia w którym poinformował wystawcę o odstąpieniu od umowy na adres: Alfa Jan Majewski; 82-200 Malbork; ul. Daleka 125.
3. Użytkownik nie ma prawa odstąpienia od umowy w imieniu Kupującego.
4. Kupujący w przypadku odstąpienia od umowy ponosi koszt wytworzenia Dotyku Piękna w kwocie 50 zł
5. Yasumi SPA Instytut w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania zwrotu Dotyku Piękna, ma obowiązek zwrócić Kupującemu kwotę zakupu Dotyku Piękna pomniejszoną o koszt produkcji 50zł tą samą drogą jaką otrzymał płatność.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kupujący/Użytkownik wraz z nabyciem Dotyku Piękna oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2. Użytkownik poprzez realizację Dotyku Piękna potwierdza zlecenie dokonania użycia Dotyku Piękna w takim zakresie, w jakim użycie Dotyku Piękna będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.
3. Dotyk Piękna nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę/bon/zwrot środków na kartę płatniczą/kredytową), za wyjątkiem sytuacji określonej w P. 7. 3. 1
4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.
5. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.spamalbork.pl oraz w Instytucie Zdrowia i Urody Yasumi. Instytucie Zdrowia i Urody Yasumi ma obowiązek przekazania Nabywcy/Użytkownikowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w Instytucie Wydawcy oraz na stronie internetowej www.spamalbork.pl .
6. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie spory mogące powstać podczas lub w związku z zawarciem, ważnością i wykonaniem niniejszej Umowy, będą starały się rozwiązać na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia spory wynikające z niniejszej Umowy Strony mogą poddać rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Instytucie Zdrowia i Urody Yasumi Wystawcy Dotyku Piękna.
MAJEWSKI HOTEL & SPA

tel. +48 (55) 272-26-55
fax +48 (55) 272-26-51
tel. 533 380 064
hotel@hotel-majewski.pl

Alfa Jan Majewski
ul. Daleka 125,
82-200 Malbork
NIP: 876 020 17 60

linia
RESTAURACJA ALFA CLUB

tel. +48 (55) 272-55-30
tel. 601 800 717
hotel@hotel-majewski.pl

Godziny otwarcia:
pn. - czw..: 14.00 - 22.00
piątek, sobota: 14.00 - 24.00
niedziela: 12.00 - 20.00

SPA Odnowa

recepcja@odnowa-spa.pl
tel. +48 (55) 272 55 33
tel. 605 866 833

Godziny otwarcia:
SPA, SOLARIUM
pn.- pt. 10.00 - 20.00
sob.  10.00 - 18.00

BASEN, SAUNY,
pon.           14.00 - 21.30
wt. - czw.  14.00 - 16.00
                 18.00 - 21.30
pt.               14.00 - 21.30
sobota:      12.00 - 21.30
niedziela:  nieczynne
HOTEL & SPA
RESTAURACJA
SPA & WELLNESS
linia
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
MAJEWSKI HOTEL & SPA

tel. +48 (55) 272-26-55
fax +48 (55) 272-26-51
hotel@hotel-majewski.pl

Alfa Jan Majewski
ul.Daleka 125,
82-200 Malbork
NIP: 876 020 17 60

RESTAURACJA ALFA CLUB
tel. +48 (55) 272-55-30
hotel@hotel-majewski.pl

Godziny otwarcia CODZIENNIE:
12.00 - 21.00
Zamawianie dań w godzinach:
12.30 - 20.00
ZAMÓW NA WYNOS LUB NA DOWÓZ!!!
INSTYTUT SPA YASUMI

recepcja@spamalbork.pl
tel. 605 866 833
tel. +48 (55) 272 55 33

Godziny otwarcia:
Instytut Yasumi
pn.- sob. 10.00 - 20.00
niedziela: nieczynne
Basen, Jacuzzi, SAUNY
NIECZYNNE DO ODWOŁANIA
Wróć do spisu treści